opc_loader

Menu

Print deze pagina:

 

Werkman Brillen & Contactlenzen

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman Brillen & Contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Werkman Brillen & Contactlenzen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Werkman Brillen & Contactlenzen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Werkman Brillen & Contactlenzen zijn vrijblijvend en Werkman Brillen & Contactlenzen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Werkman Brillen & Contactlenzen. Werkman Brillen & Contactlenzen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Werkman Brillen & Contactlenzen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of langs elektronische weg. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Werkman Brillen & Contactlenzen.

 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Werkman Brillen & Contactlenzen bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Werkman Brillen & Contactlenzen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Werkman Brillen & Contactlenzen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Werkman Brillen & Contactlenzen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Werkman Brillen & Contactlenzen.

Artikel 4. Levering


4.1 De door Werkman Brillen & Contactlenzen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Werkman Brillen & Contactlenzen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Werkman Brillen & Contactlenzen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 Werkman Brillen & Contactlenzen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Als u een aankoop doet bij Werkman Brillen & Contactlenzen, krijgt u 14 (veertien) dagen herroepingsrecht. De herroepingstermijn begint op de dag dat uw order is geleverd. Deze periode geeft u de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of u de order wilt houden of retourneren. Binnen de herroepingstermijn heeft u als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te herroepen.

Dit herroepingsrecht geldt uitsluitend wanneer u het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat u kunt beslissen of u het wilt houden of niet. Het recht op herroeping geldt niet wanneer u handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

7.2 Niet-toegestane handelingen

Als koper mag u, met betrekking tot het product waarvan de koop ontbonden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag u geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Werkman Brillen & Contactlenzen niet meer als nieuw kan worden aangeboden. Welke handelingen niet toegestaan zijn, staat meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag u bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

7.3 Schadevergoeding door de koper

Indien u binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, dient u de schade te vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant. Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Werkman Brillen & Contactlenzen het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft in deze uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.

 

7.4 Uitgesloten producten

Bederfelijke producten waarvan de verzegeling (flacons, ampullen e.d.) is geopend kunnen begrijpelijkerwijs niet worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor producten waarbij hygiëne van groot belang is, denk daarbij bijvoorbeeld aan contactlenzen. Ook producten die op maat voor u zijn gemaakt, zoals monturen met correctieglazen, komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht.

 

7.5 Formulier Herroepingsrecht

Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen Werkman Brillen & Contactlenzen op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het ‘Werkman Brillen & Contactlenzen Herroepingsformulier’. Vul dit formulier geheel in en stuur het op naar Werkman Brillen & Contactlenzen. Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht, betalen wij u het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten, voor zover deze in rekening zijn gebracht, terug. Betaling geschiedt ná ontvangst van het te retourneren product of ontvangst van een verzendbewijs. Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst te worden geretourneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.


Het formulier ‘Werkman Brillen & Contactlenzen Herroeping’ kunt u downloaden via de onderstaande link

Herroepingsformulier_Werkman_2021

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid


8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Werkman Brillen & Contactlenzen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

 

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Werkman Brillen & Contactlenzen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Werkman Brillen & Contactlenzen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Garantie


9.1 Indien Werkman Brillen & Contactlenzen producten aan de afnemer levert, is Werkman Brillen & Contactlenzen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Werkman Brillen & Contactlenzen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

 

9.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van dertig (30) dagen. Reclamaties welke door Werkman Brillen & Contactlenzen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Werkman Brillen & Contactlenzen in behandeling te worden genomen.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie


10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bedrijfsnaam, dan wel tussen Werkman Brillen & Contactlenzen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en bedrijfsnaam, is Werkman Brillen & Contactlenzen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Werkman Brillen & Contactlenzen.

Artikel 11. Overmacht


11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Werkman Brillen & Contactlenzen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Werkman Brillen & Contactlenzen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Werkman Brillen & Contactlenzen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen


12.1 Indien u aan Werkman Brillen & Contactlenzen schriftelijk opgave doet van een adres, is Werkman Brillen & Contactlenzen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Werkman Brillen & Contactlenzen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

12.2 Wanneer door Werkman Brillen & Contactlenzen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Werkman Brillen & Contactlenzen deze Voorwaarden soepel toepast.

 

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Werkman Brillen & Contactlenzen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Werkman Brillen & Contactlenzen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

12.4 Werkman Brillen & Contactlenzen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.